Hamn

Hamn


Gäst/Fritidshamn

Ägare eller nyttjande­rättshavare av anlägg­ningen ska i skälig omfat­tning hålla med utrustning för brand och livräddning, enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO.

Egenkontroll ska också utföras av ägare eller nyttjande­rättshavare, så att all livräddnings­utrustning håller gott skick och uppfyller lagkraven, 5 kap. 1 § 2003:778 LSO.

 

Väl fungerande livräddnings­utrustning bör finnas på alla platser nära vatten, där det rör sig mycket folk. Den som arbetar eller vistas i hamnen regel­bundet löper stor risk att drunkna vid fall i vattnet.  Behovet kan vara extra stort vid djupt vatten, speciellt där barn och äldre vistas nära vattnet. Men framförallt på broar och gång­vägar. Läs mer SRVFS 2007:5.

 

Fasta lejdare ska finnas med högst 50 meter från varandra, likaså livräddnings­poster med högst 200 meters avstånd från varandra, avståndet kan gärna minskas till 25 meter där många människor vistas. All utrustning skall sättas upp väl synligt och märkas ut så att det direkt syns vad den är till för.

 

För en säkrare hamn samla utrustning för både brand-och-vatten­livräddning till ett gemensamt ställe. Det går utmärkt att kombinera dessa funktioner för en trygg och säker användning.

 

Se SGS/SLS råd till gäst/fritids­hamnar hur man kan säkra sin hamn.


Kommersiell hamn

Ägare eller nyttjande­rättshavare av anläggningen, ska i skälig omfattning hålla med utrustning för brand och livräddning, enligt 2 kap. 2 § 2003:778 LSO. Egen­kontroll ska också utföras av ägare eller nyttjande­rättshavare så att all livräddnings­utrustning håller gott skick och uppfyller lagkraven i 5 kap. 1 § 2003:778 LSO.

 

Väl fungerande livräddnings­utrustning, bör finnas på alla platser nära vatten där det rör sig mycket folk. Den som arbetar eller vistas i hamnen regel­bundet löper stor risk att drunkna vid fall i vattnet.  Behovet kan vara extra stort vid djupt vatten, speciellt där barn och äldre vistas nära vattnet. Men fram­förallt på broar och gång­vägar. Läs mer SRVFS 2007:5.

 

Livräddnings­poster skall finnas med max 200 meters avstånd från varandra. Utrustningen skall bestå av stege med häkthakar som når minst 1 meter under vattnet vid alla i hamnen före­kommande vattenstånd, samt livboj och livräddnings­hake. Fasta lejdare eller likvärdiga alternativ skall placeras med max 50 meters avstånd från varandra och märkas ut så att de enkelt kan ses från vattnet. På lämpliga platser inom olika hamn­avsnitt skall finnas livräddnings­flotte eller livräddningsbåt. All utrustning skall placeras strategiskt för att underlätta användning och synbarhet, enligt AFS 2001:9 Hamnarbete.

 

Kan den nödställde föras så långt ut från land att räddaren inte kan nå denne med en livboj på grund av strömt vatten, ska platsen ses som särskilt riskfylld, och i behov av livräddnings­flotte/båt, enligt SRVFS 2007:5.


Lagkrav Livräddningsflotte

Livräddnings­flotten skall vara speciellt avsedd och utformad för livräddning. Den skall vara lätt att använda utan några som helst för­kunskaper, olåst och placerad så att den kan användas snabbt och lätt. Livräddnings­flotte skall finnas på särskilt risk­fyllda platser. Enligt SRVFS 2007:5.

 

Kan den nödställde föras så långt ut från land att räddaren inte kan nå denne med en livboj på grund av strömt vatten, ska platsen ses som särskilt riskfylld. Detta gäller även där räddaren inte kan nå personen med annat hjälp­medel, såsom livräddnings­hake eller livboj.