Lagen om sugtömning

Lagen - Mottagning av avfall i hamn

Fritidsbåtshamnar är enligt lag SJÖFS 2001:13, skyldiga att ha anordningar för att ta emot avfall från fritidsbåtar.


Hamnarna får numera täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en avgift för användandet av sugtömning.


Den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av avfall från fritidsbåtar. En fritidsbåtshamn som tar ut båtplatsavgift är skyldig att ha de mottagningsanordningar som krävs enligt lag.


Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Den fastighetsägare som upplåter mark till icke avgiftsbelagd hamnverksamhet har naturligtvis möjlighet att i kontraktet se till att den som använder marken åtar sig att uppfylla kraven på mottagning av avfall.


Tillsyn fritidsbåtshamnar

Förbudet mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar gör också att behovet av mottagningsanordningar i de fritidsbåtshamnar som normalt tar emot båtar med toalett ombord, kommer att öka. För att skapa goda förutsättningar för fritidsbåtsägare att kunna följa förbudet har kommunerna idag börjat arbeta aktivt med tillsynen av mottagningsanläggningar.


Båtägare kan rapportera till Transportstyrelsen om de inte kan lämna sitt toalettavfall till en fritidsbåtshamn som normalt anlöps av båtar med avlämningsbehov.


Läs mer:

https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batliv-miljo/Toalettavfall-fran-fritidsbat/