Finansiering

Finansiering av marina produkter

SmartProvider finansierar produkter som levererats från CC Marinutveckling

(Endast juridiska personer) 
Ingen handpenninig eller kontantinsats behövs och kapitalet binds inte upp utan kapitalet är kvar i organsiationen. 


Fördelar med finansiering via SmartProvider

  ➢ Hyra belastar inte din likviditet eller soliditet

  ➢ Hyreskostnaden är 100% avdragsgill

  ➢ Du använder ditt kapital i takt med objektets ekonomiska livslängd

  ➢ Förenklar budgetering

  ➢ Utrustningen belastar inte din balansräkning

  ➢ Du bevarar likviditeten och förenklar administrationen

  ➢ Du kan enkelt uppgradera utrustningen efter behov


  Övrigt

  ➢ Avtalstid: 36, 48 eller 60 månader

  ➢ Fakturering sker månadsvis i förskott

  ➢ Förslag gäller med förbehåll för godkänd kredit

  Efter avtalstiden övergår äganderätten av varan till hyrestagaren

  Produkten måste vara försäkrad under avtalsperioden  Varför ett hyresupplägg i stället för en ren avbetalning via banklån?


  Lån

  Utrustningen tas upp som en tillgång, som ska skrivas av.

  Lånet amorteras ner. Utrustningen tas upp som en tillgång i bokföringen. 


  Leasing

  Månadskostnaden tas upp som en ren kostnad, belastar resultatet.

  Ingen påverkan på balansräkningen.

  Efter avtalstiden löses utrustningen av kunden till det angivna restvärdet.

  Restvärdet används i sin tur som ingångsvärdet på tillgången i kundens balansräkning.


  Hyra

  Månadskostnaden tas upp som en ren kostnad, belastar resultatet.

  Ingen påverkan på balansräkningen.

  Äganderätten av den finansierade produkten övergår till kunden efter avtalstidens slut.

  Efter det finns inga anspråk och utrustningen i sig har inget bokföringsmässigt värde.


  Försäkring - ett krav för att ingå hyresavtal

  När du hyr eller leasar din utrustning måste den vara rätt försäkrad. Det är hyrestagarens ansvar att hyresobjektet har fullgott skydd. Allriskförsäkring förmedlat via SmartProvider innehåller det viktigaste för att du ska känna dig trygg när använder utrustningen under hyresperioden.


  • Bred omfattning
  • Din företagsförsäkringspremie påverkas inte av eventuella skador
  • Det hyrda/leasade objektet bestämmer försäkringsvärdet
  • Snabb och effektiv skadereglering
  • Anpassade självrisker


  Vad? 

  • Brand
  • Inbrott
  • Vatten
  • Åska
  • Maskinskada (inifrån kommande skada) t.ex. maskinhaveri efter garantitid
  • Allriskskada (övriga plötsliga och oförutsedda fysiska skadehändelser) t.ex. spilld vätska
  • Bryggor, pontoner och förankring försäkras ej


  Var?

  Försäkringen gäller i hela Norden.


  När?

  Försäkringen gäller från det att faran för objektet övergått till försäkringstagaren till dess att avtalet är slutreglerat.


  Självrisk

  JA


  Ersättning

  År 1-3 ersättning högst nyanskaffningsvärdet.

  År 4-5 ersättning högst 60 % av nyanskaffningsvärdet.

  Återställs inte skadad egendom efter skada, värderas skadan till skillnaden mellan egendoms dagsvärde omedelbart före och efter skadan, dock lägst till egendomens dagsvärde omedelbart före och efter skadan, dock lägst till egendomens restskuld.

  Max försäkringsvärde 20 MSEK vid ett och samma skadetillfälle för en och samma hyrestagare.


  Undantag

  Vissa händelser såsom förslitning, korrosion, förbrukning, förskingring, förmögenhetsbrott, bedrägeri samt stöld och svinn utan att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits och om skadetillfället inte kan preciseras.

  Viss egendom såsom motorfordon, båtfarkoster, fast egendom, smycken, antikviteter, mobiltelefon, licenser, mjukvara.

  För utrustning som vid hyresavtalets tecknande är över 5 år gäller inte maskinskada.

  SmartProvider försäkring gäller endast i kombination med SmartProvider finansieringslösning.